Sklep tymczasowo nieczynny. Przerwa jesienno-zimowa. Przepraszamy za niedogodności.

informacje

regulamin

I. postanowienia wstępne

1. Poniższy tekst stanowi Regulamin Sklepu Internetowego, prowadzonego pod adresem www.lootbag.pl. Administratorem i Właścicielem Sklepu jest: Magdalena Skobejko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lootbag Magdalena Skobejko, ul. Klonowa 4c/11, 80-264 Gdańsk, NIP: 583-295-40-37, REGON: 362106695.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego lootbag.pl, składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym lootbag.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów i kosztów wysyłki, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego lootbag.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego lootbag.pl oraz składania Zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego lootbag.pl. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego lootbag.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego lootbag.pl, odnoszące się do poszczególnych Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 8 niniejszego Regulaminu. Po skutecznym złożeniu Zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym lootbag.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

9. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedawcy.

II. definicje

1. Sprzedawca - Magdalena Skobejko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lootbag Magdalena Skobejko, ul. Klonowa 4c/11, 80-264 Gdańsk, NIP: 583-295- 40-37, REGON: 362106695.

2. Sklep Internetowy lootbag.pl - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem www.lootbag.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar od Sprzedawcy.

3. Klient - osoba która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

6. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar, cenę, miejsce jego odbioru, lub dostawy oraz formę płatności ceny.

7. Towary – asortyment Sklepu Internetowego lootbag.pl będący rzeczami ruchomymi wyprodukowanymi lub dostarczonymi przez Sprzedawcę, prezentowany w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży

8. Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu Internetowego lootbag.pl, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;

9. Koszyk – lista produktów porządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym lootbag.pl Towarów na podstawie wyborów Klienta

10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego lootbag.pl

11. Wada Towaru – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna

12. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn.

zm).

III. zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego lootbag.pl

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego lootbag.pl jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem Zamówienia w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

2. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Klientowi założenie konta użytkownika na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl, która to usługa polega na umożliwieniu Klientowi dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym lootbag.pl po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika. Rejestracja konta użytkownika Klienta jest dobrowolna i nieodpłatna. Dokonując rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia odpowiednie pola wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne dane do realizacji Zamówienia wskazane w Formularzu Rejestracji. Informacje podane przez Klienta w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego lootbag.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W polskojęzycznej wersji Sklepu ceny są wyrażone w polskich złotych, natomiast w anglojęzycznej wersji – w euro.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

6. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych przy składaniu Zamówienia dla celów jego poprawnego zrealizowania (zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz zasady korzystania z plików cookie reguluje Polityka prywatności zamieszczona w dziale „Polityka prywatności”).

7. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą e-mailową na adres: kontakt@lootbag.pl telefonicznie pod numer 510 806 451 lub listownie na adres pocztowy Magdalena Skobejko, Klonowa 4c/11, 80-264 Gdańsk.

IV. składanie zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie na zakup Towaru za pomocą Sklepu Internetowego lootbag.pl poprzez wybór preferowanej przez Klienta opcji zakupu. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z posiadaniem przez niego wiedzy o tym, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole zawierające oświadczenie o akceptacji Regulaminu przed złożeniem Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w powyższej opisany sposób uniemożliwia dokonanie skutecznego Zamówienia przez Klienta.

3. Kolejnym elementem procedury składania Zamówienia przez Klienta jest podanie danych osobowych wskazanych przy składaniu Zamówienia przez Sklep Internetowy lootbag.pl oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia w celu prawidłowej realizacji obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym lootbag.pl

4. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez całą dobę, przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych wynikających z prac na serwerze oraz aktualizacji oprogramowania. Zamówienia złożone po godzinie 18.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne) będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.

5. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Sklepie Internetowym lootbag.pl, złożenie Zamówienia następuje poprzez: zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego przy pomocy danych podanych przez Klienta przy rejestracji konta, dokonanie wyboru rodzaju i ilości Towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty.

6. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Sklepie Internetowym lootbag.pl, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru, po dokonaniu wyboru jego rodzaju i ilości, do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w Sklepie Internetowym komunikaty lub informacje.

7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem "potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty") stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po wysłaniu Zamówienia, w sposób opisany w punktach powyżej, Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu Zamówienia adres poczty e- mail. Po otrzymaniu ww. wiadomości oraz potwierdzeniu przez Klienta złożonego Zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika (link) znajdującego się w treści ww. wiadomości od Sprzedawcy, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez Sprzedawcę oferty, której mowa w ust. 7 powyżej. Po wykonaniu opisanych powyżej czynności następuje początek realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

9. Jeżeli Zamówienie jest możliwe do zrealizowania biorąc pod uwagę stan magazynowy Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji następuje poprzez:

a) potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej informację o: zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie zapłaty i kwocie do zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz ze Formularzem zwrotu – odstąpienia do samodzielnego pobrania, informacji o treści niniejszego Regulaminu do samodzielnego pobrania.

b) dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia przez Klienta: dowodu zakupu Towaru, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu - odstąpienia od umowy, treści niniejszego Regulaminu, wzorem Formularza Reklamacji, wzorem Formularza Wymiany (w wersji papierowej),

10. Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia czas realizacji Zamówienia jest terminem orientacyjnym liczonym od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji, określonego w ust. 8 powyżej, do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki, wskazanych poniżej w treści Regulaminu i wybranego przez Klienta.

11. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, składając Zamówienie powinien zaznaczyć odpowiednią opcję oraz podać niezbędne dane w celu wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.

V. płatności

1. Ceny Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej lootbag.pl nie zawierają kosztów dostawy Towaru.

2. Cena podana przy każdym Towarze znajdującym się na Stronie Internetowej lootbag.pl jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w postanowieniu IV ust. 8 niniejszego Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cech Towaru oraz jego istotnych właściwości dostępna jest na Stronie Internetowej lootbag.pl i zamieszczona jest przy każdym z prezentowanych Towarów.

3. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt VII Regulaminu.

4. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji Zamówienia obejmującej ceny poszczególnych Towarów oraz koszty wysyłki Zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.

5. Klient ma prawo następującego wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką) – w przypadku wyboru przez Klienta tej metody płatności brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt IV. ust. 8 Regulaminu. W tytule realizowanego przelewu Klient powinien zawrzeć numer Zamówienia;

b) kartą kredytową lub e-transferem – rozliczenia płatności tą metodą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU oraz PayPal, według zasad ustalonych przez wskazane podmioty na stronach internetowych www.payu.pl oraz www.paypal.com .

6. Promocje w Sklepie Internetowym lootbag.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Promocje są ustanawiane i odwoływane decyzją Sprzedawcy.

7. Całkowita kwota realizacji Zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.

VI. termin realizacji Zamówień

1. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega, że czas realizacji Zamówienia jest związany z tym, że każdy z Towarów jest wykonywany ręcznie, w związku z czym czas ten może się różnić w stosunku do każdego z Towarów.

2. Termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 15 dni roboczych na terenie Polski i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy - w przypadku wyboru opcji "płatności przed wysyłką" realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty za Towar oraz koszty wysyłki za doręczenie Towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy. Termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji Zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o których

Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

VII. koszty wysyłki

1. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca jej doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.

2. Formy i koszty wysyłki Towaru są następujące:

Polska

a) Poczta Polska S.A. - list polecony priorytetowy - 8,70 zł do 0,35 kg, 18,30 zł ponad 0,35 kg do 2 kg, 

b) Paczkomaty Inpost - 11 zł.

c) Kurier DPD - 15 zł.

Zagranica

Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem DPD Polska Sp. zo.o. oraz Poczty Polskiej S.A.

1. DPD Polska Sp. z o.o.

Europa

a) Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Węgry, Austria, Belgia, Dania, Estonia, Holandia, Luksemburg, Słowenia - 30 zł do 2 kg, czas dostawy do 4 dni roboczych,

b) Bułgaria, Finlandia, Francja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Chorwacja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Bośnia i Hercegowina, Grecja, Norwegia, Serbia - 45 zł do 2 kg, czas dostawy do 6 dni roboczych.

2. Poczta Polska S.A.

a) Europa (łącznie z Cyprem,całą Rosją i Izraelem) - do 0,5 kg - 20,60 zł, 0,51 kg - 1 kg - 34,60 zł, 1,1 kg - 2 kg - 64,20 zł, 2,1 kg - 3 kg - 90 zł, 3,1 kg - 4 kg - 100 zł, 4,1 kg - 5 kg - 114 zł, 

b) Ameryka Południowa i Afryka - do 0,5 kg - 24,60 zł, 0,51kg - 1kg - 43,30 zł, 1,1 kg - 2 kg - 82,30 zł, 2,1 kg - 3 kg - 130 zł, 3,1 kg - 4 kg - 160 zł, 4,1 kg - 5 kg - 190 zł, 

c) Ameryka Północna, Środkowa i Azja - do 0,5 kg - 29,30 żł, 0,51kg -1kg - 50,30 zł, 1,1 kg - 2 kg - 100,30 zł, 2,1 kg - 3 kg - 130 zł, 3,1 kg - 4 kg - 160 zł, 4,1 kg - 5 kg - 190 zł, 

d) Australia i Oceania - do 0,5 kg - 39,80 żł, 0,51kg -1kg – 73,30, 1,1 kg - 2 kg - 152,30 zł, 2,1 kg - 3 kg - 188 zł, 3,1 kg - 4 kg - 231 zł,  4,1 kg - 5 kg - 272 zł.

3. Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A., Paczkomatów InPost S. A. lub DPD Polska Sp. z o.o. – według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu Zamówienia. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Pocztę Polską S. A. wynosi do 3 dni roboczych, za pośrednictwem Paczkomatów InPost S. A. - do 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki, natomiast w przypadku DPD Polska Sp. z o.o. do 2 dni roboczych od momentu nadania paczki.

4. W przypadku doręczania zamówionych przez Klienta Towarów poza granice Polski, doręczenie odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub DPD Polska, a przewidywany czas doręczenia Towaru określony jest przez przewoźnika, w zależności od kraju przeznaczenia i wynosi od 3 do 10 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, które są niezależne od Sprzedawcy.

5. Przy zamówieniu powyżej 300 zł, przesyłka jest darmowa. Sklep wysyła towar za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. lub Inpost, wedle preferencji klienta.

6. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. Zamówienia w Sklepie Internetowym lootbag.pl realizowane są przez Sprzedawcę według kolejności ich otrzymania.

VIII. uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego lootbag.pl na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania Zamówienia, jak również znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt IV ust. 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia przekazywanego Klientowi wraz z Towarem.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Magdalena Skobejko, ul. Klonowa 4c/11, 80-264 Gdańsk lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lootbag.pl.

3. Formularz oświadczenia o zwrocie Towaru – odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl w zakładce „Regulamin oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z tego tytułu.

4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanego przy składaniu Zamówienia lub innego jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do Sklepu Internetowego lootbag.pl. Zwrot kosztów nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu.

7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego lootbag.pl.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Towaru wskazane są na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl w zakładce „Zamówienia.

9. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej kontakt@lootbag.pl.

10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Magdalena Skobejko ul. Klonowa 4c/11, 80-264 Gdańsk

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. wymiana zakupionego towaru

1. W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w Sklepie Internetowym lootbag.pl, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Klient ponosi koszty odesłania Towaru do Sklepu Internetowego lootbag.pl.

2. W celu dokonania wymiany, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@lootbag.pl, i poinformować o chęci dokonania wymiany Towaru. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę jak Towar uprzednio zakupiony, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z Towarem wybranym na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Wymieniany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz formularzem(pobierz formularz), doręczonym Klientowi wraz z Towarem, na adres: Magdalena Skobejk ul. Klonowa 4c/11, 80-264 Gdańsk.

4. Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty przesłania przez Klienta Towaru zgodnie z ust. 3 powyżej.

5. W przypadku zamówień realizowanych na terenie Polski, Sprzedawca informuje, że jeżeli nowo zamówiony na wymianę Towar ma taką samą cenę co Towar, który Klient wymienia, koszt wysyłki nowego Towaru na wymianę pokrywa Sprzedawca. W przypadku zamówień realizowanych poza terenem Polski, Sprzedawca informuje, że koszty wysyłki nowego Towaru na wymianę za granicę pokrywa Klient, zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl w zakładce Regulamin

X. warunki reklamacji

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Polski.

3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego lootbag.pl w zakładce „Regulamin”, oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: Magdalena Skobejko ul. Klonowa 4c/11, 80-264 Gdańsk.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.

6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

11. Jeśli Klient:

a) żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady;

b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedawcę wymiany Towaru; Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedawca wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

12. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedawcę.

XI. postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Sprzedawca zastrzega, że kolory na zdjęciach Towarów umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl mogą różnić się od rzeczywistych. Wynika to z różnic wyświetlania barw przez różne urządzenia elektroniczne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania reklamacji składanych pod pretekstem niezadowolenia z produktu z powyższego powodu.

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego lootbag.pl w zakładce „Regulamin”.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2016r.


^
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej (polityka prywatności)